1. Preuzimanje i povrat vozila.
Vozilo se predaje Vama u opće dobrom i voznom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i zakonski obveznim rezervnim djelovima i opremom. Bilo kakove primjedbe na stanje vozila moraju nam se uputiti odmah po preuzimanju odnosno pregledu vozila, prije nego je vozilo voženo od Vaše strane. Vi se vozilo obvezujete vratiti nama sa svim dokumentima, rezervnim djelovima i opremom, te u istom stanju, u mjestu i na dan/vrijeme određenim ovim Ugovorom.

2. Uvjeti korištenja.
Od Vas se očekuje da se brižljivo starate o vozilu i da ne dozvolite korištenje istog u slijedećim slučajevima:
a. za komercijalni prijevoz osoba ili imovine, ili podnajam;
b. za guranje ili vuču bilo kojeg vozila, prikolice ili drugog objekta;
c. za trku, ispitnu (test) vožnju, natjecanje, vožnju van označenih puteva ili na neprimjerenim cestama;
d. dok ste Vi ili bilo koji drugi vozač ili putnik u vozilu preumoran, pod utjecajem alkohola, narkotika, ili bilo kojeg drugog sredstva koje utječe na stanje svijesti, sposobnost reakcije ili sposobnost upravljanja vozilom od strane vozača na bilo koji drugi način;
e. protivno prometnim ili bilo kojim drugim zakonskim propisima;
f. od strane bilo koje druge osobe osim Vas, jedino dozvoljivo ukoliko je takova osoba prethodno napomenuta i autorizirana od naše strane u prikladnoj rubrici na prednjoj stranici ovoga Ugovora;
g. vožnja i upotreba van teritorija zemlje najma, osim u slučaju kad smo Vam mi dali prethodno odobrenje za isto;
h. u područjima koje mi označavamo restriktivnima.

3. Naknade
Naknade su iznosi unaprijed dogovoreni među nama i uključuju osnovne troškove najma vozila, troškove dodatnih ili opcionalnih usluga koje ste izabrali, dodatne naplate troškova i iznosa proizašlih iz Vašeg korištenja vozila (na primjer gubitak ili šteta na vozilu, prometne ili parkirne kazne i usluga obrade istih, zakašnjeli povrat vozila, posebno preuzimanje, gorivo i usluga tankiranja goriva, i druge). Svi iznosi su prema važećim našim cjenicima i ovisni o konačnoj provjeri po završetku najma. Svojim potpisom Ugovora o najmu i drugih relevantnih dokumenata, kao i samim činom najma vozila, Vi potvrđujete svoju suglasnost sa i obvezu plaćanja ukupnog iznosa prema proizašloj kalkulaciji. U slučajevima kada smo mi dužni platiti i/ili obraditi podatke za primljene kazne parkiranja, prometne prekršaje ili bilo koje druge kazne a prouzročene od Vaše strane, Vi dajete svoju suglasnost da isti ukupan iznos naplatimo od Vas, uvećan za troškove obrade (prema iznosu objavljenom u važećem letku). Istim potpisom dajete svoju suglasnost da se Vaša kreditna kartica tereti za ukupni ili dijelove ukupnog iznosa naknade, uključujući i tzv. ‘Potpis u evidenciji / S.O.F.’ • naplatu bez Vaše fizičke prisutnosti. Također pristajete da se potpis koristi i kao ugovorna punomoć za naplatu bilo kojeg neplaćenog dijela najma putem kreditne kartice dane kao ‘osiguranje najma i/ili naplate istog’.

4. Odgovornost za gubitak ili štetu vozila, Osiguranja i Franšize
Najmoprimac preuzima obvezu nadoknade štete Split rent a car-u za sve gubitke, štete i troškove vozila nastale za vrijeme trajanja ovog Ugovora o najmu. Ova obveza uključuje i odgovornost prema svim troškovima popravaka, umanjenje vrijednosti vozila, gubitak dobiti iz najma dok je vozilo neupotrebljivo za iznajmljivanje, vuču i parkiranje oštećenog vozila i vezane administrativne troškove. Ukoliko prema našem nahođenju vozilo nije moguće dalje iznajmljivati, odmah ćemo ga dati na popravak ili staviti u postupak otpisa. Vaša odgovornost za gore navedeno može se umanjiti korištenjem pogodnosti Otkupa odgovornosti, kako je navedeno u stavci 4.2 a ovog paragrafa.

4.1. Osiguranje prema trećim osobama
Sva vozila u najmu su automatski i prema zakonskim regulativima osigurana od odgovornosti prema trećim osobama. Naša polica osiguranja AO auto odgovornosti zaštićuje i nas i Vas od potraživanja trećih lica, a proizašlih iz korištenja vozila predmeta ovog Ugovora o najmu. Ovo pokriće može biti nevrijedno u slučaju da Vi prekršite bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, u kojem slučaju prihvaćate mogućnost da od Vas naplatimo bilo kakova potraživanja prema Split rent a car-u od strane trećeg lica ili njihovog osiguravatelja.

4.2.a Otkup odgovornosti za štetu na vozilu (CDW), otkup odgovornosti za krađu vozila (TP), otkup franšize (Super Cover-SC)
Ukoliko niste prekršili odredbe Ugovora o najmu, uplatom dnevnih dodataka za usluge CDW i TP pruža Vam se mogućnost ograničenja iznosa za koji ste odgovorni na iznos franšize (NWE) naveden na prednjoj strani Ugovora. Odabirom i uplatom dnevnog dodatka (Super Cover-SC) Najmoprimac isključuje odgovornost i prema tom iznosu. Otkup odgovornosti za štetu (CDW) i otkup franšize (Super Cover-SC) ne pokriva gubitak/oštećenje ključeva i dokumenata vozila, oštećenje kvačila – (tzv. spaljeno kvačilo), oštećenje ili uništenje guma, naplatka, gubitak/oštećenje poklopca kotača, oštećenje poda šasije i bilo kojih drugih dijelova vozila uslijed vožnje neasfaltiranim cestama, oštećenje kartera motora, oštećenje motora uslijed gubitka ulja u motoru, oštećenja na unutrašnjosti vozila ili bilo koja druga oštećenja uzrokovana Vašom nepažnjom. Niti jedno od gore navedenih osiguranja ne oslobađaju Vas od odgovornosti za nastale kvarove i štete u slučaju nemara, nepridržavanja uvjeta najma, kršenja zakonskih propisa, uvjeta iz osiguranja vozila ili nepravilnog korištenja vozila koje je u suprotnosti s uputama proizvođača. Vozilo se mora koristiti odgovorno, na njega paziti da je zaključano, sigurno parkirano, bez vidljivih dragocjenosti u unutrašnjosti. Vi i bilo tko drugi kome ste dali vozilo na korištenje preuzima obvezu provjere razine ulja i drugih tekućina motora nakon svakih prevezenih 1.000 kilometara i dolijevanje/nadopunu istih, kao i korištenje dizel ili bezolovnog goriva prema uputama proizvođača. Bilo kakove štete proizašle iz nepridržavanja ovih uputa nisu pokrivene osiguranjem i idu na Vašu štetu.

4.2.b Štete, Nezgode i Krađe
Ukoliko Vi prekršite bilo koje od pravila i obveza navedenih u članku 5., a posebno ako niste u mogućnosti Najmodavcu predočiti nam “Izvještaj policije o prometnoj nezgodi”, čak Vas niti prihvaćeni i plaćeni CDW i/ili TP i Super Cover-SC ne mogu osloboditi odgovornosti.

4.3. Mi kao najmodavac vozila dajemo osiguranje za osobe koje vozilo koriste sa našom suglasnošću (i ni u kom drugom slučaju) u skladu sa uvjetima police osiguranja vozila.

5. Postupak u slučaju oštećenja, gubitka, krađe vozila; nezgode; kvara; itd.
U slučaju nezgode (sa ili bez oštećenja vozila) i u slučaju bilo kakove fizičke povrede osoba, na mjesto događaja mora se pozvati najbliža postaja policije a Vi morate pribaviti kopiju “Izvještaj policije o prometnoj nezgodi”. U slučaju krađe vozila ili dijelova vozila, Vi ste isto dužni odmah prijaviti najbližoj policijskoj postaji, pribaviti kopiju formulara prijave krađe policiji koji morate dostaviti nama. Bilo kakova nezgoda, oštećenje, gubitak ili krađa vozila ili dijelova vozila mora odmah biti prijavljena Split rent a car-u, kojemu Vi također morate dostaviti popunjeno i potpisano ‘Izvješće o nezgodi’. U ovu svrhu Vi morate pribaviti i sve podatke o drugim sudionicima nezgode, kao i o mogućim svjedocima iste. Vi ne smijete ni u kom slučaju prihvatiti ili pristati na odštetne zahtjeve od strane drugih osoba, te ste obvezni pomoći nama i našem osiguravajućem društvu glede svih odštetnih zahtjeva ili pravnih poslova vezanih uz nezgodu ili oštećenje. Ove se Vaše obveze sukladno primjenjuju i u slučaju krađe vozila. Vi ni u kojem slučaju niste ovlašteni na vozilu raditi servise, bilo kakove popravke, uključujući zamjenu dijelova po bilo kojem osnovu, a bez prethodnog pismenog našeg odobrenja.

6. Gubitak vlasništva
Mi niti u kojem slučaju ne odgovaramo za osobno Vaše vlasništvo ili osobno vlasništvo druge osobe, ostavljeno na ili u unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili našim poslovnim prostorijama. Vi se svojim potpisom na ovom Ugovoru izričito odričete svakog zahtjeva koji bi proizašao zbog spomenutih gubitaka i sa njima povezanim štetama.

7. Mjesto i nadležnost suda
Ovaj je Ugovor u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, stranke su suglasne s isključivom primjenom hrvatskog zakonodavstva, te da će se svi sporovi koji bi mogli proizaći iz ili u svezi s ovim Ugovorom spadati isključivo pod nadležnost suda u Republici Hrvatskoj.